การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 1/2562  ( ผู้เข้าชม 51 คน )
วันที่ 02/05/2019 ( เวลา 02:43 น. )
การเสวนา/วิพากษ์ รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา โครงการ TFE (Teame For Education)  ( ผู้เข้าชม 36 คน )
วันที่ 30/04/2019 ( เวลา 08:52 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562  ( ผู้เข้าชม 95 คน )
วันที่ 25/04/2019 ( เวลา 07:40 น. )