การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ( ผู้เข้าชม 11 คน )
วันที่ 26/11/2019 ( เวลา 08:37 น. )
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ. ศ.2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ( ผู้เข้าชม 23 คน )
วันที่ 26/11/2019 ( เวลา 04:05 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2562  ( ผู้เข้าชม 60 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 09:43 น. )