ภารกิจและหน้าที่ ศธจ.พะเยา
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 139324 View view 35.172.150.239 rss feed
  
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 
หัวเรื่อง : ภารกิจและหน้าที่ ศธจ.พะเยา  บันทักเมื่อ 06/12/2017 11:54 น.


ภารกิจและหน้าที่ ศธจ.

ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คือปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินที่ทุกกระทรวงต้องดำเนินการ อีกทั้งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่เน้นการกระจายการบริหารราชการไปยังในส่วนภูมิภาค (ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด) ซึ่งทุกกระทรวงในประเทศไทยต้องออกแบบโครงสร้างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนี้

อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดไว้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐

๑. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ           ได้กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสรุป ดังนี้

   ๑.๑) เป็นกรรมการและเลขานุการของ กศจ. (ข้อ ๗)

   ๑.๒) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อกศจ. (ข้อ ๙)

   ๑.๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

   ๑.๔) รับผิดชอบการดำเนินงานของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (ข้อ ๑๒)

   ๑.๕) มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ข้อ ๑๒)           

   ๑.๖) เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของ กศจ. (ข้อ ๑๓)

   ๑.๗) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กอศ.เลขาธิการ กกอ. เลขาธิการ ก... เลขาธิการ กศน. และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)

   ๑.๘) เป็นผู้ปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ว่าด้วย  โรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน (ข้อ ๑๔) (ถ้าหากมี)

. ตามข้อ ๑๒ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีผลให้ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้                                

   ๒.๑) มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู ฯ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น

        ๒.๑.๑) มีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามมาตรา ๗๓)     

        ๒.๑.๒) เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (มาตรา ๘๑)

        ๒.๑.๓) เป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไม่ร้ายแรง แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง)

    ๒.๒) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่มิใช่เป็นผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด        

    ๒.๓) มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เช่น ๒.๓.๑) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (กศจ.) (มาตรา ๒๔(๒))

         ๒.๓.๒) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ   ก.ค.ศ. ต่อไป (มาตรา ๒๔(๒))

    ๒.๔) มีอำนาจสั่งการตามมติ กศจ. แก่ข้าราชการครูและบุคลากร      ทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เช่น

           - ออกคำสั่งย้ายข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง)

           - ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามมาตรา ๗๓ วรรคห้า)

           - ออกคำสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกจากราชการ (ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม)

 . ตามข้อ ๑๓ ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ กำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) โดยความเห็นชอบของ กศจ. มีผลให้ศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

    ๓.๑) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๓) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำรง                             - ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

           - ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                    

           - ตำแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข.(๕)

           - ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

           - ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒)                 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           - ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการ                                     

           - ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                              

           - ตำแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

    ๓.๒) มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ (๔) สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

           - ตำแหน่งครูผู้ช่วย

           - ตำแหน่งครู

           - ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒)

    ๓.๓) พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo