เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง ใบงานโครงการสื่อออนไลน์ฯ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/07/2019 เวลา  : 05:04 น. โดย  : ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
โหลด1 : 0507190504AQKLD1.PDF
โหลด2 : 0507190504AQKLD2DOCX

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save