เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง รายงานผลการนิเทศการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 รายงานผลการนิเทศการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา http://www.pyopeo.moe.go.th/web60/news-374.html


  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/07/2019 เวลา  : 03:01 น. โดย  : ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร
โหลด1 : 25071903014Y7JI1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save