ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 156475 View view 3.83.32.171 rss feed
 

 
  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ( ผู้เข้าชม 12 คน )
วันที่ 13/01/2020 ( เวลา 20:29 น. )
HACKED BY./JR158DEZTROYEAR  ( ผู้เข้าชม 22 คน )
วันที่ 13/01/2020 ( เวลา 20:03 น. )
HACKED BY./JR158DEZTROYEAR  ( ผู้เข้าชม 44 คน )
วันที่ 13/01/2020 ( เวลา 20:05 น. )
HACKED BY./JR158DEZTROYEAR  ( ผู้เข้าชม 17 คน )
วันที่ 13/01/2020 ( เวลา 20:07 น. )
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562  ( ผู้เข้าชม 11 คน )
วันที่ 10/01/2020 ( เวลา 07:05 น. )
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ผู้เข้าชม 11 คน )
วันที่ 09/01/2020 ( เวลา 10:53 น. )
รับชมการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน ผ่านรายการสด OBEC Channal  ( ผู้เข้าชม 4 คน )
วันที่ 09/01/2020 ( เวลา 10:50 น. )
นำคณะจิตอาสา จำนวน 4 นาย โดยเข้ารายงานตัวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 11 คน )
วันที่ 08/01/2020 ( เวลา 09:55 น. )
การประเมินนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศคึกษา 2562  ( ผู้เข้าชม 3 คน )
วันที่ 08/01/2020 ( เวลา 09:52 น. )
"กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 8 คน )
วันที่ 08/01/2020 ( เวลา 07:02 น. )
การประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563  ( ผู้เข้าชม 26 คน )
วันที่ 08/01/2020 ( เวลา 07:00 น. )
การประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน และพิจารณาจัดทำรายละเอียดขอตั้งงบประมาณ ปี 2564  ( ผู้เข้าชม 26 คน )
วันที่ 27/12/2019 ( เวลา 07:42 น. )
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ครั้งที่ 14  ( ผู้เข้าชม 19 คน )
วันที่ 27/12/2019 ( เวลา 07:28 น. )
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยาประจำปี พ.ศ. 2563  ( ผู้เข้าชม 33 คน )
วันที่ 25/12/2019 ( เวลา 09:18 น. )
การประชาคมแผนพัฒนาจังหวัด พ. ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 13 คน )
วันที่ 25/12/2019 ( เวลา 09:16 น. )
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยาพ.ศ. 2563 - 2565  ( ผู้เข้าชม 11 คน )
วันที่ 25/12/2019 ( เวลา 09:14 น. )
วันป้องกันอุบัติภัย แห่งชาติ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภัยหนาว ภัยแล้งอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ การรณรงค์การปล่อยแถวการกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด  ( ผู้เข้าชม 10 คน )
วันที่ 25/12/2019 ( เวลา 09:12 น. )
การอบรม ค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียน โรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 18 คน )
วันที่ 24/12/2019 ( เวลา 09:25 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2562  ( ผู้เข้าชม 73 คน )
วันที่ 24/12/2019 ( เวลา 09:23 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563  ( ผู้เข้าชม 35 คน )
วันที่ 23/12/2019 ( เวลา 09:30 น. )
การประชุมแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563  ( ผู้เข้าชม 20 คน )
วันที่ 23/12/2019 ( เวลา 09:28 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงแผนงาน  ( ผู้เข้าชม 24 คน )
วันที่ 19/12/2019 ( เวลา 07:12 น. )
การประชุมกลุ่มอำนวยการ ประจำเดือนธันวาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 24 คน )
วันที่ 19/12/2019 ( เวลา 07:10 น. )
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ผู้เข้าชม 23 คน )
วันที่ 18/12/2019 ( เวลา 08:31 น. )
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิการครูไทยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2562  ( ผู้เข้าชม 17 คน )
วันที่ 18/12/2019 ( เวลา 08:28 น. )
"กาแฟยาเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 18 คน )
วันที่ 18/12/2019 ( เวลา 08:25 น. )
การประชุมการปฎิบัติการกำหนดตัวชี้วัด เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 /2562  ( ผู้เข้าชม 22 คน )
วันที่ 17/12/2019 ( เวลา 03:44 น. )
การประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 35 คน )
วันที่ 27/11/2019 ( เวลา 07:19 น. )
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ 2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ( ผู้เข้าชม 31 คน )
วันที่ 26/11/2019 ( เวลา 08:37 น. )
การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ. ศ.2562 - 2566 จังหวัดพะเยา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  ( ผู้เข้าชม 41 คน )
วันที่ 26/11/2019 ( เวลา 04:05 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2562  ( ผู้เข้าชม 92 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 09:43 น. )
รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16  ( ผู้เข้าชม 41 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:36 น. )
รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 16  ( ผู้เข้าชม 38 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:34 น. )
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเพื่อเดินทางกลับฯ  ( ผู้เข้าชม 32 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:29 น. )
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ประชุมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทานกองทุนการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 32 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:27 น. )
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 34 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:19 น. )
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะ ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 26 คน )
วันที่ 25/11/2019 ( เวลา 04:16 น. )
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 35 คน )
วันที่ 18/11/2019 ( เวลา 08:05 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562  ( ผู้เข้าชม 68 คน )
วันที่ 18/11/2019 ( เวลา 07:48 น. )
เข้าร่วมกิจกรรม Sport Night "กีฬาครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 1"  ( ผู้เข้าชม 39 คน )
วันที่ 18/11/2019 ( เวลา 03:04 น. )
การจัดการแข่งขันกีฬา "กีฬาครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 1"  ( ผู้เข้าชม 51 คน )
วันที่ 18/11/2019 ( เวลา 03:00 น. )
นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ากราบคาราวะและขอพร หลวงปู่ก้ำ พระราชมงคลวิสุทธิ์ วัดบุญเกิด  ( ผู้เข้าชม 34 คน )
วันที่ 15/11/2019 ( เวลา 06:46 น. )
รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบปรพมาณ พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 24 คน )
วันที่ 14/11/2019 ( เวลา 08:41 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2562  ( ผู้เข้าชม 51 คน )
วันที่ 14/11/2019 ( เวลา 03:28 น. )
เข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนี่ยว ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และเข้าร่วม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 34 คน )
วันที่ 13/11/2019 ( เวลา 07:38 น. )
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562  ( ผู้เข้าชม 70 คน )
วันที่ 13/11/2019 ( เวลา 03:44 น. )
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ออกติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนและนักศึกษา ช่วง เทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2562  ( ผู้เข้าชม 69 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 09:01 น. )
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 4/2562  ( ผู้เข้าชม 57 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 08:44 น. )
การจัดประชุม สภากาแฟครูพะเยา ครั้งที่ 1 "รวมพลังทีมกระทรวงศึกษาธิการ"  ( ผู้เข้าชม 49 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 07:45 น. )
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน  ( ผู้เข้าชม 45 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 07:40 น. )
ร่วมต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และคณะ ณ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  ( ผู้เข้าชม 48 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 07:03 น. )
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้ากราบคารวะ และขอพร พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา และ พระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา  ( ผู้เข้าชม 42 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 07:01 น. )
การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 34 คน )
วันที่ 12/11/2019 ( เวลา 06:59 น. )
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รูปแบบสามประสานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 363 คน )
วันที่ 07/11/2019 ( เวลา 07:05 น. )
การประชุม คณะทำงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  ( ผู้เข้าชม 51 คน )
วันที่ 05/11/2019 ( เวลา 08:50 น. )
นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและคณะ เข้าคารวะนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และชี้แจงการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  ( ผู้เข้าชม 65 คน )
วันที่ 05/11/2019 ( เวลา 08:48 น. )
การประชุมอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562  ( ผู้เข้าชม 39 คน )
วันที่ 04/11/2019 ( เวลา 10:04 น. )
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 127 คน )
วันที่ 04/11/2019 ( เวลา 10:02 น. )
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  ( ผู้เข้าชม 52 คน )
วันที่ 04/11/2019 ( เวลา 10:06 น. )
เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ถวาย ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)  ( ผู้เข้าชม 38 คน )
วันที่ 04/11/2019 ( เวลา 03:45 น. )
เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ศธ. สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องจังหวัดระยอง  ( ผู้เข้าชม 31 คน )
วันที่ 04/11/2019 ( เวลา 03:43 น. )
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการป  ( ผู้เข้าชม 137 คน )
วันที่ 25/10/2019 ( เวลา 09:14 น. )
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายผดุงฉัตร ไวทยกุลและคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสย้ายมารับต  ( ผู้เข้าชม 104 คน )
วันที่ 25/10/2019 ( เวลา 02:54 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  ( ผู้เข้าชม 530 คน )
วันที่ 24/10/2019 ( เวลา 09:36 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปี 2562 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 4315 คน )
วันที่ 15/10/2019 ( เวลา 09:20 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562  ( ผู้เข้าชม 187 คน )
วันที่ 15/10/2019 ( เวลา 03:38 น. )
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ตามภารกิจของหน่วยงาน  ( ผู้เข้าชม 103 คน )
วันที่ 10/10/2019 ( เวลา 04:13 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู  ( ผู้เข้าชม 867 คน )
วันที่ 09/10/2019 ( เวลา 10:11 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกผลสมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ( ผู้เข้าชม 111 คน )
วันที่ 08/10/2019 ( เวลา 03:14 น. )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ในระดับ  ( ผู้เข้าชม 862 คน )
วันที่ 04/10/2019 ( เวลา 08:15 น. )
ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2562  ( ผู้เข้าชม 410 คน )
วันที่ 04/10/2019 ( เวลา 04:27 น. )
รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ผู้เข้าชม 239 คน )
วันที่ 04/10/2019 ( เวลา 04:25 น. )
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  ( ผู้เข้าชม 226 คน )
วันที่ 03/10/2019 ( เวลา 08:49 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งค  ( ผู้เข้าชม 406 คน )
วันที่ 03/10/2019 ( เวลา 03:40 น. )
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ปี พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 302 คน )
วันที่ 02/10/2019 ( เวลา 05:54 น. )
ร่วมพิธีเปิด งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคเหนือ  ( ผู้เข้าชม 101 คน )
วันที่ 01/10/2019 ( เวลา 04:00 น. )
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในงานมุทิตาจิต  ( ผู้เข้าชม 82 คน )
วันที่ 01/10/2019 ( เวลา 03:59 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้  ( ผู้เข้าชม 366 คน )
วันที่ 30/09/2019 ( เวลา 03:46 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง  ( ผู้เข้าชม 431 คน )
วันที่ 27/09/2019 ( เวลา 08:58 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 483 คน )
วันที่ 18/09/2019 ( เวลา 09:49 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกั  ( ผู้เข้าชม 602 คน )
วันที่ 12/09/2019 ( เวลา 02:24 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  ( ผู้เข้าชม 589 คน )
วันที่ 28/08/2019 ( เวลา 09:23 น. )
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.พะเยา สังกัดสำนักงานคณ  ( ผู้เข้าชม 402 คน )
วันที่ 24/08/2019 ( เวลา 02:50 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ  ( ผู้เข้าชม 1362 คน )
วันที่ 15/08/2019 ( เวลา 09:01 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562  ( ผู้เข้าชม 728 คน )
วันที่ 13/08/2019 ( เวลา 06:12 น. )
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการย้ายข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มาดำรงตำแหน่ง  ( ผู้เข้าชม 1264 คน )
วันที่ 09/08/2019 ( เวลา 06:59 น. )
รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 277 คน )
วันที่ 03/08/2019 ( เวลา 10:28 น. )
รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 263 คน )
วันที่ 02/08/2019 ( เวลา 12:03 น. )
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ( ผู้เข้าชม 205 คน )
วันที่ 01/08/2019 ( เวลา 06:35 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ  ( ผู้เข้าชม 853 คน )
วันที่ 01/08/2019 ( เวลา 09:57 น. )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ( ผู้เข้าชม 225 คน )
วันที่ 30/07/2019 ( เวลา 08:28 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 472 คน )
วันที่ 24/07/2019 ( เวลา 02:44 น. )
รายงานผลการนิเทศการใช้ชุดกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ( ผู้เข้าชม 146 คน )
วันที่ 19/07/2019 ( เวลา 01:59 น. )
รายงานจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปีพ.ศ.2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเย  ( ผู้เข้าชม 487 คน )
วันที่ 24/07/2019 ( เวลา 10:13 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.  ( ผู้เข้าชม 3298 คน )
วันที่ 04/07/2019 ( เวลา 09:03 น. )
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562  ( ผู้เข้าชม 242 คน )
วันที่ 10/01/2020 ( เวลา 05:06 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 352 คน )
วันที่ 27/06/2019 ( เวลา 05:49 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่  ( ผู้เข้าชม 776 คน )
วันที่ 21/06/2019 ( เวลา 08:04 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557  ( ผู้เข้าชม 367 คน )
วันที่ 21/06/2019 ( เวลา 07:54 น. )
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 118 คน )
วันที่ 19/06/2019 ( เวลา 05:54 น. )
ระกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 470 คน )
วันที่ 06/06/2019 ( เวลา 08:54 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร  ( ผู้เข้าชม 653 คน )
วันที่ 14/05/2019 ( เวลา 08:29 น. )
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562  ( ผู้เข้าชม 186 คน )
วันที่ 18/05/2019 ( เวลา 19:57 น. )
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 1/2562  ( ผู้เข้าชม 180 คน )
วันที่ 02/05/2019 ( เวลา 02:43 น. )
การเสวนา/วิพากษ์ รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา โครงการ TFE (Teame For Education)  ( ผู้เข้าชม 179 คน )
วันที่ 30/04/2019 ( เวลา 08:52 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562  ( ผู้เข้าชม 214 คน )
วันที่ 25/04/2019 ( เวลา 07:40 น. )
การประชุมคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 152 คน )
วันที่ 24/04/2019 ( เวลา 02:04 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562  ( ผู้เข้าชม 222 คน )
วันที่ 24/04/2019 ( เวลา 01:55 น. )
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย นางสาวพัทธนันท์ สุดยอด ศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 387 คน )
วันที่ 23/04/2019 ( เวลา 02:23 น. )
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562  ( ผู้เข้าชม 172 คน )
วันที่ 23/04/2019 ( เวลา 02:13 น. )
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562  ( ผู้เข้าชม 157 คน )
วันที่ 18/04/2019 ( เวลา 02:59 น. )
มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 176 คน )
วันที่ 02/04/2019 ( เวลา 09:51 น. )
วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชวมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( ผู้เข้าชม 135 คน )
วันที่ 02/04/2019 ( เวลา 03:31 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี 2562  ( ผู้เข้าชม 16299 คน )
วันที่ 15/03/2019 ( เวลา 07:26 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2562  ( ผู้เข้าชม 267 คน )
วันที่ 15/03/2019 ( เวลา 07:23 น. )
แผนพัฒนาการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 250 คน )
วันที่ 12/03/2019 ( เวลา 08:21 น. )
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  ( ผู้เข้าชม 253 คน )
วันที่ 07/03/2019 ( เวลา 02:40 น. )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.พะเยา  ( ผู้เข้าชม 551 คน )
วันที่ 01/03/2019 ( เวลา 14:58 น. )
แผนปฏิบัติราชการ  ( ผู้เข้าชม 249 คน )
วันที่ 28/02/2019 ( เวลา 02:10 น. )
ขอเชิญชวน #ครู #บุคลากรทางการศึกษา และ #ประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมลงทะเบียน “ #จิตอาสาจังหวัดพะเยา ” (เพิ่มเติม)  ( ผู้เข้าชม 535 คน )
วันที่ 27/02/2019 ( เวลา 10:19 น. )
การจัดซื้อจัดจ้าง  ( ผู้เข้าชม 243 คน )
วันที่ 22/02/2019 ( เวลา 06:22 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi  ( ผู้เข้าชม 289 คน )
วันที่ 22/02/2019 ( เวลา 03:24 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562  ( ผู้เข้าชม 289 คน )
วันที่ 13/02/2019 ( เวลา 09:28 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 398 คน )
วันที่ 12/02/2019 ( เวลา 09:07 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 706 คน )
วันที่ 11/02/2019 ( เวลา 09:35 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี2561  ( ผู้เข้าชม 1248 คน )
วันที่ 10/02/2019 ( เวลา 09:06 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี2561  ( ผู้เข้าชม 413 คน )
วันที่ 10/02/2019 ( เวลา 09:06 น. )
ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562  ( ผู้เข้าชม 203 คน )
วันที่ 06/02/2019 ( เวลา 09:13 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 17 รายการ  ( ผู้เข้าชม 377 คน )
วันที่ 08/10/2019 ( เวลา 02:53 น. )
แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือน และการศึกษา ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562  ( ผู้เข้าชม 890 คน )
วันที่ 31/01/2019 ( เวลา 09:30 น. )
คู่มือ และแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562  ( ผู้เข้าชม 355 คน )
วันที่ 30/01/2019 ( เวลา 06:22 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำน  ( ผู้เข้าชม 1647 คน )
วันที่ 23/01/2019 ( เวลา 03:38 น. )
แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 557 คน )
วันที่ 18/01/2019 ( เวลา 03:30 น. )
#กำหนดการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 311 คน )
วันที่ 15/01/2019 ( เวลา 03:28 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 1331 คน )
วันที่ 14/01/2019 ( เวลา 09:51 น. )
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance: OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ( ผู้เข้าชม 263 คน )
วันที่ 14/01/2019 ( เวลา 09:41 น. )
วันเด็กแห่งชาติ ปี2562 จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 219 คน )
วันที่ 14/01/2019 ( เวลา 04:22 น. )
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561  ( ผู้เข้าชม 229 คน )
วันที่ 13/01/2019 ( เวลา 06:12 น. )
ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพะเยา ปี 2562  ( ผู้เข้าชม 275 คน )
วันที่ 10/01/2019 ( เวลา 05:00 น. )
รับมอบของขวัญ ของรางวัลจาก เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2562 จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 429 คน )
วันที่ 10/01/2019 ( เวลา 04:46 น. )
รายงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 540 คน )
วันที่ 09/01/2019 ( เวลา 10:00 น. )
แบบประเมินพฤติกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ( ผู้เข้าชม 980 คน )
วันที่ 02/01/2019 ( เวลา 09:41 น. )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 1822 คน )
วันที่ 02/01/2019 ( เวลา 09:43 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 210 คน )
วันที่ 25/12/2018 ( เวลา 10:43 น. )
งานศิลปหัตถกรรมพะเยา  ( ผู้เข้าชม 302 คน )
วันที่ 20/12/2018 ( เวลา 05:14 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561  ( ผู้เข้าชม 264 คน )
วันที่ 18/12/2018 ( เวลา 08:40 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2561  ( ผู้เข้าชม 249 คน )
วันที่ 18/12/2018 ( เวลา 08:38 น. )
ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 273 คน )
วันที่ 18/12/2018 ( เวลา 02:44 น. )
การประชุมระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 271 คน )
วันที่ 13/12/2018 ( เวลา 09:43 น. )
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( ผู้เข้าชม 215 คน )
วันที่ 12/12/2018 ( เวลา 08:44 น. )
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 "ไดโนเสาร์เกมส์ ครั้งที่ 12" ประจำปี 2561 (รอยยิ้มแห่งมิตรภาพไดโนเสาร์เกมส์)  ( ผู้เข้าชม 472 คน )
วันที่ 11/12/2018 ( เวลา 07:49 น. )
การประชุมโครงการตรวจติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ  ( ผู้เข้าชม 191 คน )
วันที่ 11/12/2018 ( เวลา 07:42 น. )
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 174 คน )
วันที่ 11/12/2018 ( เวลา 04:22 น. )
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก World Soil Day 2018  ( ผู้เข้าชม 222 คน )
วันที่ 06/12/2018 ( เวลา 04:45 น. )
 ( ผู้เข้าชม 104 คน )
วันที่ 06/12/2018 ( เวลา 03:11 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( ผู้เข้าชม 165 คน )
วันที่ 28/11/2018 ( เวลา 08:02 น. )
การประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561  ( ผู้เข้าชม 273 คน )
วันที่ 19/11/2018 ( เวลา 07:35 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 177 คน )
วันที่ 15/11/2018 ( เวลา 05:45 น. )
การประชุมการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 518 คน )
วันที่ 15/11/2018 ( เวลา 05:39 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561  ( ผู้เข้าชม 294 คน )
วันที่ 15/11/2018 ( เวลา 05:37 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559  ( ผู้เข้าชม 310 คน )
วันที่ 12/11/2018 ( เวลา 07:33 น. )
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ( ผู้เข้าชม 274 คน )
วันที่ 09/11/2018 ( เวลา 09:26 น. )
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559  ( ผู้เข้าชม 311 คน )
วันที่ 31/10/2018 ( เวลา 06:39 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2561 รอบที่ 2  ( ผู้เข้าชม 2389 คน )
วันที่ 30/10/2018 ( เวลา 03:57 น. )
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( ผู้เข้าชม 230 คน )
วันที่ 24/10/2018 ( เวลา 03:45 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2561 และมติประชุม กศจ.พะเยาครั้งที่ 11/2561  ( ผู้เข้าชม 804 คน )
วันที่ 18/10/2018 ( เวลา 10:05 น. )
ยกเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านเรียนยุติธรรม  ( ผู้เข้าชม 250 คน )
วันที่ 18/10/2018 ( เวลา 09:27 น. )
ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามนโนบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่  ( ผู้เข้าชม 353 คน )
วันที่ 18/10/2018 ( เวลา 06:56 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2561  ( ผู้เข้าชม 466 คน )
วันที่ 12/10/2018 ( เวลา 06:24 น. )
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 306 คน )
วันที่ 30/01/2019 ( เวลา 14:07 น. )
การประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุม อกศจ.พะเยา ครั้งที่ 11/2561 ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 223 คน )
วันที่ 10/10/2018 ( เวลา 03:21 น. )
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการย้ายมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คนใหม่  ( ผู้เข้าชม 188 คน )
วันที่ 02/10/2018 ( เวลา 09:18 น. )
ยินดีต้อนรับ นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะด้วยความยินดียิ่ง  ( ผู้เข้าชม 702 คน )
วันที่ 02/10/2018 ( เวลา 03:07 น. )
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 189 คน )
วันที่ 26/09/2018 ( เวลา 06:09 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 431 คน )
วันที่ 26/09/2018 ( เวลา 06:01 น. )
มติการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 10/2561  ( ผู้เข้าชม 556 คน )
วันที่ 26/09/2018 ( เวลา 10:14 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 566 คน )
วันที่ 24/09/2018 ( เวลา 08:56 น. )
พิธีเปิดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 19 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 318 คน )
วันที่ 17/09/2018 ( เวลา 08:18 น. )
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ( ผู้เข้าชม 629 คน )
วันที่ 14/09/2018 ( เวลา 16:14 น. )
การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16  ( ผู้เข้าชม 173 คน )
วันที่ 12/09/2018 ( เวลา 17:52 น. )
การจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดพะเยาการจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำ  ( ผู้เข้าชม 139 คน )
วันที่ 11/09/2018 ( เวลา 16:57 น. )
แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 146 คน )
วันที่ 03/09/2018 ( เวลา 16:18 น. )
มติการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 9/2561  ( ผู้เข้าชม 722 คน )
วันที่ 24/08/2018 ( เวลา 15:36 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 9/2561  ( ผู้เข้าชม 302 คน )
วันที่ 23/08/2018 ( เวลา 15:50 น. )
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ กศจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 159 คน )
วันที่ 03/09/2018 ( เวลา 16:20 น. )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 165 คน )
วันที่ 15/08/2018 ( เวลา 14:27 น. )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ( ผู้เข้าชม 117 คน )
วันที่ 14/08/2018 ( เวลา 09:24 น. )
"กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา เดือนสิงหาคม 2561  ( ผู้เข้าชม 103 คน )
วันที่ 08/08/2018 ( เวลา 17:08 น. )
การคัดเลือกผู้สมัครและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2  ( ผู้เข้าชม 206 คน )
วันที่ 08/08/2018 ( เวลา 16:56 น. )
การพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 118 คน )
วันที่ 05/08/2018 ( เวลา 15:39 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 8/2561  ( ผู้เข้าชม 274 คน )
วันที่ 23/07/2018 ( เวลา 14:01 น. )
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 188 คน )
วันที่ 20/07/2018 ( เวลา 14:47 น. )
ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 196 คน )
วันที่ 20/07/2018 ( เวลา 10:07 น. )
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ( ผู้เข้าชม 173 คน )
วันที่ 19/07/2018 ( เวลา 10:20 น. )
รับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ( ผู้เข้าชม 208 คน )
วันที่ 17/07/2018 ( เวลา 12:32 น. )
การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563  ( ผู้เข้าชม 145 คน )
วันที่ 17/07/2018 ( เวลา 12:17 น. )
ขอเชิญชวนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 316 คน )
วันที่ 14/07/2018 ( เวลา 15:50 น. )
การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  ( ผู้เข้าชม 142 คน )
วันที่ 13/07/2018 ( เวลา 13:01 น. )
พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ( ผู้เข้าชม 114 คน )
วันที่ 11/07/2018 ( เวลา 15:33 น. )
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 234 คน )
วันที่ 06/07/2018 ( เวลา 15:49 น. )
การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ( ผู้เข้าชม 307 คน )
วันที่ 27/06/2018 ( เวลา 14:34 น. )
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560 สายที่ 1  ( ผู้เข้าชม 230 คน )
วันที่ 24/06/2018 ( เวลา 20:50 น. )
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ปี 2561  ( ผู้เข้าชม 430 คน )
วันที่ 19/06/2018 ( เวลา 14:08 น. )
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 227 คน )
วันที่ 12/06/2018 ( เวลา 09:09 น. )
งานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 33  ( ผู้เข้าชม 258 คน )
วันที่ 30/05/2018 ( เวลา 09:33 น. )
การประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 240 คน )
วันที่ 24/05/2018 ( เวลา 17:09 น. )
การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 330  ( ผู้เข้าชม 429 คน )
วันที่ 02/05/2018 ( เวลา 16:07 น. )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 464 คน )
วันที่ 24/04/2018 ( เวลา 10:56 น. )
มติประชุม กศจ.พะเยาครั้งที่ 4/2561  ( ผู้เข้าชม 720 คน )
วันที่ 20/04/2018 ( เวลา 09:20 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช  ( ผู้เข้าชม 429 คน )
วันที่ 20/04/2018 ( เวลา 08:55 น. )
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ผู้เข้าชม 261 คน )
วันที่ 05/04/2018 ( เวลา 13:44 น. )
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อสรุปโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในศึกษาธิการจังหวัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ  ( ผู้เข้าชม 202 คน )
วันที่ 05/04/2018 ( เวลา 13:42 น. )
พิธีตักบาตรข้าวเหนียว  ( ผู้เข้าชม 275 คน )
วันที่ 05/04/2018 ( เวลา 13:37 น. )
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16  ( ผู้เข้าชม 269 คน )
วันที่ 29/03/2018 ( เวลา 14:05 น. )
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  ( ผู้เข้าชม 508 คน )
วันที่ 28/03/2018 ( เวลา 13:47 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราช  ( ผู้เข้าชม 327 คน )
วันที่ 28/03/2018 ( เวลา 14:34 น. )
ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ( ผู้เข้าชม 266 คน )
วันที่ 28/03/2018 ( เวลา 13:34 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป)  ( ผู้เข้าชม 444 คน )
วันที่ 22/03/2018 ( เวลา 17:16 น. )
กิจกรรมรวมพลัง อปพร. และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 267 คน )
วันที่ 22/03/2018 ( เวลา 16:16 น. )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 289 คน )
วันที่ 22/03/2018 ( เวลา 14:22 น. )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ( ผู้เข้าชม 385 คน )
วันที่ 22/03/2018 ( เวลา 14:19 น. )
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 215 คน )
วันที่ 21/03/2018 ( เวลา 10:29 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2561 รอบที่ 1  ( ผู้เข้าชม 7185 คน )
วันที่ 20/03/2018 ( เวลา 16:59 น. )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ( ผู้เข้าชม 957 คน )
วันที่ 19/03/2018 ( เวลา 17:19 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561  ( ผู้เข้าชม 315 คน )
วันที่ 19/03/2018 ( เวลา 17:09 น. )
แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 647 คน )
วันที่ 04/03/2019 ( เวลา 03:52 น. )
information  ( ผู้เข้าชม 339 คน )
วันที่ 16/03/2018 ( เวลา 13:47 น. )
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  ( ผู้เข้าชม 417 คน )
วันที่ 14/03/2018 ( เวลา 16:37 น. )
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 345 คน )
วันที่ 14/03/2018 ( เวลา 16:17 น. )
การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกตำแหน่งผูปฏิบัติงานลูกเสือ(นักจัดการงานทั่วไป)  ( ผู้เข้าชม 455 คน )
วันที่ 14/03/2018 ( เวลา 16:45 น. )
การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา  ( ผู้เข้าชม 251 คน )
วันที่ 12/03/2018 ( เวลา 15:49 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ผู้เข้าชม 266 คน )
วันที่ 09/03/2018 ( เวลา 16:25 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการฯ  ( ผู้เข้าชม 244 คน )
วันที่ 07/03/2018 ( เวลา 12:04 น. )
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  ( ผู้เข้าชม 737 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 16:31 น. )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 321 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 16:24 น. )
การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 309 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 12:18 น. )
ค่าย Autistic Child's Camp  ( ผู้เข้าชม 237 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 12:16 น. )
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ  ( ผู้เข้าชม 295 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 12:14 น. )
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  ( ผู้เข้าชม 465 คน )
วันที่ 06/03/2018 ( เวลา 12:10 น. )
ดำเนินการประชุมโครงการสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและ สนับสนุนการตรวจราชการ  ( ผู้เข้าชม 224 คน )
วันที่ 02/03/2018 ( เวลา 13:38 น. )
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 250 คน )
วันที่ 02/03/2018 ( เวลา 11:50 น. )
พิธีทำบุญตังบาตรพระสงฆ์และพิธีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32  ( ผู้เข้าชม 271 คน )
วันที่ 02/03/2018 ( เวลา 11:47 น. )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 303 คน )
วันที่ 02/03/2018 ( เวลา 09:08 น. )
บ้านวิชาการ สง่างามตามรอยพ่อ (อยู่อย่างพอเพียง) โรงเรียนดอกกคำใต้วิทยาคม  ( ผู้เข้าชม 262 คน )
วันที่ 28/02/2018 ( เวลา 15:15 น. )
การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ( ผู้เข้าชม 229 คน )
วันที่ 28/02/2018 ( เวลา 15:10 น. )
มอบเข็ม "รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน" เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  ( ผู้เข้าชม 231 คน )
วันที่ 28/02/2018 ( เวลา 15:07 น. )
ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดงานพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 265 คน )
วันที่ 28/02/2018 ( เวลา 15:04 น. )
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ฯ  ( ผู้เข้าชม 486 คน )
วันที่ 22/02/2018 ( เวลา 17:45 น. )
ติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยังยืน ณ วัดบุญชุม ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 310 คน )
วันที่ 21/02/2018 ( เวลา 19:53 น. )
ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 251 คน )
วันที่ 21/02/2018 ( เวลา 19:49 น. )
ประชุมรองศึกษาธิการและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ( ผู้เข้าชม 251 คน )
วันที่ 21/02/2018 ( เวลา 19:45 น. )
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 806 คน )
วันที่ 16/02/2018 ( เวลา 22:11 น. )
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 258 คน )
วันที่ 16/02/2018 ( เวลา 16:04 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 797 คน )
วันที่ 15/02/2018 ( เวลา 09:33 น. )
การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 259 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 15:49 น. )
เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 263 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 15:40 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561  ( ผู้เข้าชม 268 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 10:46 น. )
ร่วมรับเสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน  ( ผู้เข้าชม 376 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 09:57 น. )
กาแฟยามเช้า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 297 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 09:47 น. )
การประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ( ผู้เข้าชม 258 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 09:33 น. )
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  ( ผู้เข้าชม 351 คน )
วันที่ 09/02/2018 ( เวลา 10:37 น. )
การอบรมโครงการกระบวนการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา  ( ผู้เข้าชม 223 คน )
วันที่ 09/02/2018 ( เวลา 10:19 น. )
การประชุมรองศึกษาธิการและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 241 คน )
วันที่ 09/02/2018 ( เวลา 10:14 น. )
พิธีเปิดบ้านวิชาการ วิทยาลัยเลทนิคเชียงคำ OPEN HOUSE  ( ผู้เข้าชม 367 คน )
วันที่ 08/02/2018 ( เวลา 13:24 น. )
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริรัตนาพรรณวดี ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 270 คน )
วันที่ 08/02/2018 ( เวลา 13:20 น. )
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ  ( ผู้เข้าชม 228 คน )
วันที่ 07/02/2018 ( เวลา 10:03 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้  ( ผู้เข้าชม 450 คน )
วันที่ 06/02/2018 ( เวลา 08:53 น. )
ประชุมคณะวิทยากรโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด  ( ผู้เข้าชม 277 คน )
วันที่ 02/02/2018 ( เวลา 15:38 น. )
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย(อนุบาล 1-3)  ( ผู้เข้าชม 284 คน )
วันที่ 01/02/2018 ( เวลา 10:43 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้  ( ผู้เข้าชม 1404 คน )
วันที่ 31/01/2018 ( เวลา 09:31 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 414 คน )
วันที่ 30/01/2018 ( เวลา 13:35 น. )
ร่วมงานการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โรงเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา  ( ผู้เข้าชม 281 คน )
วันที่ 26/01/2018 ( เวลา 13:57 น. )
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( ผู้เข้าชม 889 คน )
วันที่ 25/01/2018 ( เวลา 16:09 น. )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 289 คน )
วันที่ 23/01/2018 ( เวลา 11:13 น. )
ประชุมสรุปการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 270 คน )
วันที่ 22/01/2018 ( เวลา 14:33 น. )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ( ผู้เข้าชม 268 คน )
วันที่ 22/01/2018 ( เวลา 12:27 น. )
ารประชุมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 282 คน )
วันที่ 19/01/2018 ( เวลา 16:52 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 434 คน )
วันที่ 19/01/2018 ( เวลา 14:38 น. )
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 243 คน )
วันที่ 18/01/2018 ( เวลา 15:43 น. )
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 (จังหวัดพะเยา)  ( ผู้เข้าชม 264 คน )
วันที่ 18/01/2018 ( เวลา 14:10 น. )
การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา)  ( ผู้เข้าชม 244 คน )
วันที่ 18/01/2018 ( เวลา 14:07 น. )
พิธีถวายพานพุ่ม “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ( ผู้เข้าชม 255 คน )
วันที่ 18/01/2018 ( เวลา 09:49 น. )
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ( ผู้เข้าชม 244 คน )
วันที่ 17/01/2018 ( เวลา 10:24 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 281 คน )
วันที่ 17/01/2018 ( เวลา 10:24 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 721 คน )
วันที่ 17/01/2018 ( เวลา 09:02 น. )
ประชุมอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 254 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 15:40 น. )
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 219 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 15:37 น. )
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ( ผู้เข้าชม 243 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 15:29 น. )
ขอเชิญตอบแบบสอบถามการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 310 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 15:25 น. )
กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 263 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 15:24 น. )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  ( ผู้เข้าชม 326 คน )
วันที่ 15/01/2018 ( เวลา 11:24 น. )
ประกาศเรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  ( ผู้เข้าชม 359 คน )
วันที่ 12/01/2018 ( เวลา 16:23 น. )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ  ( ผู้เข้าชม 393 คน )
วันที่ 12/01/2018 ( เวลา 16:14 น. )
การประสานงานบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา วันที่ 11 มกราคม 2561  ( ผู้เข้าชม 238 คน )
วันที่ 12/01/2018 ( เวลา 14:14 น. )
คัดเลือกรางวัลและ ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อมอบในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 231 คน )
วันที่ 12/01/2018 ( เวลา 10:58 น. )
งานวันครู 16 มกราคม 2561  ( ผู้เข้าชม 805 คน )
วันที่ 11/01/2018 ( เวลา 08:38 น. )
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559  ( ผู้เข้าชม 521 คน )
วันที่ 11/01/2018 ( เวลา 00:08 น. )
การประสานงานบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา วันที่ 10 มกราคม 2561  ( ผู้เข้าชม 252 คน )
วันที่ 10/01/2018 ( เวลา 23:25 น. )
การประสานงานบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา วันที่ 9 มกราคม 2561  ( ผู้เข้าชม 226 คน )
วันที่ 09/01/2018 ( เวลา 22:45 น. )
การประสานงานบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา วันที่ 8 มกราคม 2561  ( ผู้เข้าชม 212 คน )
วันที่ 09/01/2018 ( เวลา 22:39 น. )
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2560 รอบที่ 3  ( ผู้เข้าชม 1112 คน )
วันที่ 09/01/2018 ( เวลา 16:22 น. )
ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561  ( ผู้เข้าชม 255 คน )
วันที่ 09/01/2018 ( เวลา 09:57 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 277 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 15:37 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 392 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 15:35 น. )
ผู้บริหาร และคณะครู โณงเรียนอนุบาลพะเยา เข้าพบท่าน ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 288 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 14:58 น. )
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา เข้าพบท่าน ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 268 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 14:56 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 245 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 14:53 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 262 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 14:51 น. )
กิจกรรมสำคัญตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย - ลาว ครั้งที่ 13  ( ผู้เข้าชม 249 คน )
วันที่ 03/01/2018 ( เวลา 14:48 น. )
งานวันสถาปนาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ครบรอบ41ปี  ( ผู้เข้าชม 382 คน )
วันที่ 29/12/2017 ( เวลา 13:32 น. )
พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ “แม่ต๋ำ - ป่าลานคำ”  ( ผู้เข้าชม 262 คน )
วันที่ 29/12/2017 ( เวลา 11:15 น. )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชี ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีของ กศจ.พะเยา ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน เพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแ  ( ผู้เข้าชม 596 คน )
วันที่ 29/12/2017 ( เวลา 11:06 น. )
กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 และซ้อมแผนป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ  ( ผู้เข้าชม 232 คน )
วันที่ 28/12/2017 ( เวลา 08:53 น. )
ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2561  ( ผู้เข้าชม 392 คน )
วันที่ 28/12/2017 ( เวลา 08:49 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศ  ( ผู้เข้าชม 561 คน )
วันที่ 27/12/2017 ( เวลา 13:00 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอ  ( ผู้เข้าชม 759 คน )
วันที่ 26/12/2017 ( เวลา 15:16 น. )
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกวดวิชาเชียงคำวันแม็ท อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 419 คน )
วันที่ 26/12/2017 ( เวลา 14:30 น. )
โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับ O-Net  ( ผู้เข้าชม 480 คน )
วันที่ 26/12/2017 ( เวลา 14:28 น. )
การประชุม คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 290 คน )
วันที่ 25/12/2017 ( เวลา 10:56 น. )
การประชุมประสานการตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  ( ผู้เข้าชม 272 คน )
วันที่ 22/12/2017 ( เวลา 14:21 น. )
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2560  ( ผู้เข้าชม 276 คน )
วันที่ 22/12/2017 ( เวลา 14:18 น. )
ประชุมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 391 คน )
วันที่ 21/12/2017 ( เวลา 14:33 น. )
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม  ( ผู้เข้าชม 360 คน )
วันที่ 21/12/2017 ( เวลา 13:26 น. )
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ( ผู้เข้าชม 379 คน )
วันที่ 25/12/2017 ( เวลา 09:39 น. )
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพะเยา "สานพลัง สร้างสรรค์ สามัคคี"  ( ผู้เข้าชม 360 คน )
วันที่ 21/12/2017 ( เวลา 09:04 น. )
โรงเรียนปิยมาตย์ เข้าพบท่าน ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาล Chirstmas และสวัสดีปีใหม่ 2561  ( ผู้เข้าชม 487 คน )
วันที่ 19/12/2017 ( เวลา 14:15 น. )
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่  ( ผู้เข้าชม 1574 คน )
วันที่ 20/12/2017 ( เวลา 06:46 น. )
"ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ"  ( ผู้เข้าชม 303 คน )
วันที่ 19/12/2017 ( เวลา 09:35 น. )
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.  ( ผู้เข้าชม 281 คน )
วันที่ 18/12/2017 ( เวลา 09:32 น. )
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งท  ( ผู้เข้าชม 257 คน )
วันที่ 18/12/2017 ( เวลา 09:26 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560  ( ผู้เข้าชม 290 คน )
วันที่ 14/12/2017 ( เวลา 15:27 น. )
ประชุมรองศึกษาธิการและ ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนธันวาคม  ( ผู้เข้าชม 266 คน )
วันที่ 14/12/2017 ( เวลา 11:24 น. )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีคสามจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560  ( ผู้เข้าชม 255 คน )
วันที่ 14/12/2017 ( เวลา 11:15 น. )
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ( ผู้เข้าชม 225 คน )
วันที่ 13/12/2017 ( เวลา 17:00 น. )
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขุนควรพิทยาคม  ( ผู้เข้าชม 395 คน )
วันที่ 14/12/2017 ( เวลา 09:02 น. )
กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม  ( ผู้เข้าชม 302 คน )
วันที่ 13/12/2017 ( เวลา 10:35 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาครั้งที่ 9/2560  ( ผู้เข้าชม 293 คน )
วันที่ 12/12/2017 ( เวลา 13:50 น. )
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 245 คน )
วันที่ 07/12/2017 ( เวลา 14:33 น. )
ทำบุญ เททอง หล่อพระพุทธรูป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ( ผู้เข้าชม 274 คน )
วันที่ 07/12/2017 ( เวลา 13:23 น. )
ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2560  ( ผู้เข้าชม 265 คน )
วันที่ 06/12/2017 ( เวลา 12:31 น. )
เปิดโครงการตลาดประชารัฐ  ( ผู้เข้าชม 295 คน )
วันที่ 06/12/2017 ( เวลา 12:25 น. )
ทำบุญถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ( ผู้เข้าชม 299 คน )
วันที่ 06/12/2017 ( เวลา 12:22 น. )
พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประจำปีการศึกษา 2560  ( ผู้เข้าชม 529 คน )
วันที่ 04/12/2017 ( เวลา 17:20 น. )
การประกาศวาระจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 425 คน )
วันที่ 04/12/2017 ( เวลา 17:15 น. )
มอบครูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ( ผู้เข้าชม 267 คน )
วันที่ 04/12/2017 ( เวลา 17:09 น. )
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการทินกร อินทะนาม มารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ( ผู้เข้าชม 333 คน )
วันที่ 04/12/2017 ( เวลา 17:05 น. )
ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการมนต์ชัย ปาณธูป มารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ( ผู้เข้าชม 349 คน )
วันที่ 04/12/2017 ( เวลา 17:03 น. )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560  ( ผู้เข้าชม 424 คน )
วันที่ 01/12/2017 ( เวลา 14:46 น. )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี 2560 รอบที่ 2  ( ผู้เข้าชม 1243 คน )
วันที่ 30/11/2017 ( เวลา 12:18 น. )
พิธีทำบุญเบิกเนตรพระสีวลี  ( ผู้เข้าชม 343 คน )
วันที่ 29/11/2017 ( เวลา 16:13 น. )
ประชุมพหุภาคี ไทย - จีน  ( ผู้เข้าชม 226 คน )
วันที่ 29/11/2017 ( เวลา 15:56 น. )
ประชุมรองศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 2/2560  ( ผู้เข้าชม 242 คน )
วันที่ 29/11/2017 ( เวลา 15:13 น. )
เปิดป้ายสโมสรลูกเสือภูกามยาว  ( ผู้เข้าชม 286 คน )
วันที่ 29/11/2017 ( เวลา 15:10 น. )
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 405 คน )
วันที่ 10/10/2018 ( เวลา 09:29 น. )
ขอเชิญร่วมทำบุญอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 461 คน )
วันที่ 23/11/2017 ( เวลา 14:32 น. )
สรุปการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา  ( ผู้เข้าชม 270 คน )
วันที่ 22/11/2017 ( เวลา 17:30 น. )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560  ( ผู้เข้าชม 259 คน )
วันที่ 22/11/2017 ( เวลา 17:27 น. )
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ( ผู้เข้าชม 261 คน )
วันที่ 16/11/2017 ( เวลา 14:47 น. )
การประชุมคัดเลือกกรรมการ ปสกช.ตามข้อ 5 (ข)(2)(5)(6)(7) ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ( ผู้เข้าชม 259 คน )
วันที่ 16/11/2017 ( เวลา 14:45 น. )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560  ( ผู้เข้าชม 2607 คน )
วันที่ 17/11/2017 ( เวลา 21:32 น. )
ประชุมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ตามบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 271 คน )
วันที่ 13/11/2017 ( เวลา 12:05 น. )
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference  ( ผู้เข้าชม 283 คน )
วันที่ 13/11/2017 ( เวลา 11:33 น. )
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (อ.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561  ( ผู้เข้าชม 276 คน )
วันที่ 13/11/2017 ( เวลา 11:30 น. )
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.พะเยา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย  ( ผู้เข้าชม 298 คน )
วันที่ 13/11/2017 ( เวลา 11:28 น. )
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ( ผู้เข้าชม 232 คน )
วันที่ 13/11/2017 ( เวลา 11:27 น. )
ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ( ผู้เข้าชม 290 คน )
วันที่ 09/11/2017 ( เวลา 11:53 น. )
ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 266 คน )
วันที่ 09/11/2017 ( เวลา 11:50 น. )
กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว / สภากาแฟ  ( ผู้เข้าชม 291 คน )
วันที่ 09/11/2017 ( เวลา 11:46 น. )
สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบะประพฤติมิชอบ  ( ผู้เข้าชม 253 คน )
วันที่ 09/11/2017 ( เวลา 11:43 น. )
ประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560  ( ผู้เข้าชม 418 คน )
วันที่ 06/11/2017 ( เวลา 10:28 น. )
ประชุมรองศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 234 คน )
วันที่ 06/11/2017 ( เวลา 10:06 น. )
ประชุมเสริมสร้างการเรียนรู้ภารกิจและพัฒนางาน ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 234 คน )
วันที่ 06/11/2017 ( เวลา 09:18 น. )
โครงการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล  ( ผู้เข้าชม 248 คน )
วันที่ 06/11/2017 ( เวลา 09:14 น. )
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ( ผู้เข้าชม 244 คน )
วันที่ 06/11/2017 ( เวลา 09:10 น. )
วิดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด มีทั้งหมด ๔ ตอน  ( ผู้เข้าชม 214 คน )
วันที่ 31/10/2017 ( เวลา 15:45 น. )
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจราชการเป็นรายกระทรวง ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 263 คน )
วันที่ 30/10/2017 ( เวลา 15:25 น. )
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2560  ( ผู้เข้าชม 396 คน )
วันที่ 30/10/2017 ( เวลา 15:22 น. )
พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุดอกไม้จันทน์และเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในกว๊านพะเยา  ( ผู้เข้าชม 226 คน )
วันที่ 30/10/2017 ( เวลา 15:19 น. )
พิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ( ผู้เข้าชม 242 คน )
วันที่ 30/10/2017 ( เวลา 15:15 น. )
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 6/2560  ( ผู้เข้าชม 252 คน )
วันที่ 30/10/2017 ( เวลา 15:09 น. )
ประชุมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561  ( ผู้เข้าชม 245 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:17 น. )
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการสุรพล วงค์หวัน มารับตำแหน่งใหม่เป็น ผอ.กศน.พย  ( ผู้เข้าชม 316 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:17 น. )
เตรียมการรับการตรวจราชการตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ( ผู้เข้าชม 264 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:13 น. )
พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  ( ผู้เข้าชม 290 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:10 น. )
รอบรมเชิงปฎิบัติการ การประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ สำหรับครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 344 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:09 น. )
พิธีถวายเครื่องสักการะ วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  ( ผู้เข้าชม 213 คน )
วันที่ 25/10/2017 ( เวลา 09:04 น. )
ดาวโหลดรายงานการฝึกประสบการณ์อาชีพ ที่นี่  ( ผู้เข้าชม 161 คน )
วันที่ 24/10/2017 ( เวลา 19:02 น. )
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 600 คน )
วันที่ 11/12/2018 ( เวลา 04:18 น. )
ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของเด็กนักเรียนและลูกเสือ  ( ผู้เข้าชม 208 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:27 น. )
ติดตามและประเมินผลโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) อ.ปง  ( ผู้เข้าชม 417 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:24 น. )
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) เขตอำเภอจุนและดอกคำใต้  ( ผู้เข้าชม 213 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:20 น. )
โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ Work Experience ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา  ( ผู้เข้าชม 366 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:16 น. )
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ "ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1  ( ผู้เข้าชม 664 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:12 น. )
ถวายกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560  ( ผู้เข้าชม 240 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 16:09 น. )
การประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ( ผู้เข้าชม 208 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 08:56 น. )
พบปะพูดคุยให้โอวาสทแก่ผู้เข้ารับการบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ( ผู้เข้าชม 216 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 08:53 น. )
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  ( ผู้เข้าชม 193 คน )
วันที่ 20/10/2017 ( เวลา 08:48 น. )
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)  ( ผู้เข้าชม 191 คน )
วันที่ 19/10/2017 ( เวลา 11:09 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง OBEC QA  ( ผู้เข้าชม 285 คน )
วันที่ 19/10/2017 ( เวลา 10:47 น. )
กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Work Experuence)  ( ผู้เข้าชม 299 คน )
วันที่ 19/10/2017 ( เวลา 10:44 น. )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2560  ( ผู้เข้าชม 220 คน )
วันที่ 19/10/2017 ( เวลา 10:40 น. )
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560 ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 231 คน )
วันที่ 18/10/2017 ( เวลา 09:08 น. )
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ( ผู้เข้าชม 255 คน )
วันที่ 17/10/2017 ( เวลา 11:34 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2560  ( ผู้เข้าชม 231 คน )
วันที่ 17/10/2017 ( เวลา 11:24 น. )
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2560  ( ผู้เข้าชม 221 คน )
วันที่ 17/10/2017 ( เวลา 11:20 น. )
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบสวรรคต 1 ปี  ( ผู้เข้าชม 182 คน )
วันที่ 17/10/2017 ( เวลา 11:18 น. )
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ( ผู้เข้าชม 194 คน )
วันที่ 17/10/2017 ( เวลา 11:15 น. )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ( ผู้เข้าชม 235 คน )
วันที่ 10/10/2017 ( เวลา 09:05 น. )
การประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในการทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560  ( ผู้เข้าชม 219 คน )
วันที่ 06/10/2017 ( เวลา 09:53 น. )
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงคำคริสเตียน  ( ผู้เข้าชม 630 คน )
วันที่ 05/10/2017 ( เวลา 14:55 น. )
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  ( ผู้เข้าชม 252 คน )
วันที่ 05/10/2017 ( เวลา 14:59 น. )
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ( ผู้เข้าชม 240 คน )
วันที่ 04/10/2017 ( เวลา 21:56 น. )
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ( ผู้เข้าชม 203 คน )
วันที่ 04/10/2017 ( เวลา 21:33 น. )
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน "ขุนยมเกมส์ครั้งที่ 11 "  ( ผู้เข้าชม 304 คน )
วันที่ 04/10/2017 ( เวลา 21:12 น. )
ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 210 คน )
วันที่ 04/10/2017 ( เวลา 21:01 น. )
Congratulations  ( ผู้เข้าชม 214 คน )
วันที่ 02/10/2017 ( เวลา 13:42 น. )
วันพระราชทานธงชาติไทย  ( ผู้เข้าชม 186 คน )
วันที่ 29/09/2017 ( เวลา 21:40 น. )
โครงการ ประชุมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดี (Bast Practice)  ( ผู้เข้าชม 177 คน )
วันที่ 28/09/2017 ( เวลา 00:21 น. )
การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 282 คน )
วันที่ 26/09/2017 ( เวลา 19:39 น. )
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( ผู้เข้าชม 251 คน )
วันที่ 25/09/2017 ( เวลา 10:55 น. )
มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย  ( ผู้เข้าชม 231 คน )
วันที่ 24/09/2017 ( เวลา 11:54 น. )
การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาของจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 214 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 19:44 น. )
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 291 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 15:24 น. )
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ( ผู้เข้าชม 233 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 15:07 น. )
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย  ( ผู้เข้าชม 397 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 15:06 น. )
วารสาร กบข ฉบับเดือนกันยายน 2560  ( ผู้เข้าชม 220 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 14:57 น. )
สัมมนาองค์คณะ กศจ.และ อกศจ.พะเยา  ( ผู้เข้าชม 215 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 11:59 น. )
#มุฑิตาคาราวะ  ( ผู้เข้าชม 244 คน )
วันที่ 21/09/2017 ( เวลา 22:42 น. )
Work Experience  ( ผู้เข้าชม 272 คน )
วันที่ 19/09/2017 ( เวลา 20:46 น. )
เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ( ผู้เข้าชม 230 คน )
วันที่ 19/09/2017 ( เวลา 15:40 น. )
การสัมมนาวิชาการ : การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนยุคไทยแลนด์ 4.0  ( ผู้เข้าชม 224 คน )
วันที่ 19/09/2017 ( เวลา 15:40 น. )
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 16 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) กลุ่มจังหวัดภาคเหนิอตอนบน 2  ( ผู้เข้าชม 228 คน )
วันที่ 10/08/2017 ( เวลา 14:13 น. )
งาน "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ของจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ( ผู้เข้าชม 240 คน )
วันที่ 10/08/2017 ( เวลา 00:08 น. )
การประชุมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564  ( ผู้เข้าชม 221 คน )
วันที่ 10/08/2017 ( เวลา 14:14 น. )
ดร.ศิรพันธ์ ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนา กศจ. 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)  ( ผู้เข้าชม 193 คน )
วันที่ 10/08/2017 ( เวลา 14:17 น. )
การประชุมพิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และ ภาพรวมบูรณาการ (แผนภาค)  ( ผู้เข้าชม 191 คน )
วันที่ 22/09/2017 ( เวลา 14:40 น. )
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
HACKED BY.JR158DEZTROYEAR
เบอร์โทรติดต่อ  054-079872 กลุ่มเอกชนฯ,054-079873 กลุ่มอำนวยการ Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th

Facebook    rss feed

จัดทำโดย wutthichai berkban ขอขอบคุณ NKINFOWEB